Dokumentacija za izdavanje radne dozvole

Potrebni dokumenti za predaju zahtjeva za izdavanje radne dozvole:
1. Ugovor o radu
2. Potvrda o stručnoj spremi/zanimanju radnika
3. Potvrda o nekažnjavanju iz matične državve radnika
4. Ugovor o najmu stana za radnika sa naznačenim dopuštenjem za prijavu prebivališta radnika ili izjava vlasnike negretnine da je suglasan sa prijavom boravišta
5. Kopija putovnice