Opći uvjeti za tražitelje zaposlenja

 

Opći uvjeti za tražitelje zaposlenja

DEVAL

DEVAL d.o.o. za posredovanje pri zapošljavanju sa sjedištem u Varaždinu, Kneza Trpimira 40b, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Varaždinu MBS: 080931712, OIB: 45643765913 obavlja djelatnost posredovanja pri zapošljavanju na temelju rješenja Ministarstva rada i mirovinskog sustava, KLASA: 102-02/17-03/04, URBROJ: 524-04-02-01/2-17-2 društvo je evidentirano u Knjigu evidencije pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju djelatnosti u svezi zapošljavanja pod rednim brojem 4/17.
DEVAL d.o.o. je upisan u Knjigu evidencije agencija za privremeno zapošljavanje koja se vodi pri Ministarstvu rada na temelju rješenja Ministarstva rada i mirovinskog sustava, KLASA: 102-02/17-04/06, URBROJ: 524-04-02-01/2-17-2 pod rednim brojem 146/17.

Naručitelj posredovanja

Naručitelj posredovanja je poslovni klijent s kojim DEVAL sklapa ugovor o posredovanju u traženju i odabiru zaposlenika.

Tražitelji zaposlenja

Tražitelj zaposlenja je svaka fizička osoba koja je svojevoljno prema DEVALU iskazala interes za traženje zaposlenja, sudjelovanje u postupcima posredovanja pri zapošljavanju te koja je dala privlou da se njezini osobni podaci koriste u postupcima posredovanja u zapošljavanju.

DEVAL usluge

DEVAL provodi postupke traženja, te prikupljanje informacija o tražiteljima zaposlenja za potrebe vlastite evidencije i postupke pred selekcije i selekcije potencijalnih kandidata sukladno ugovoru s naručiteljem posredovanja. Posredovanje pri zapošljavanju obuhvaća selekciju te prijedlog naručitelju odabranih tražitelja zaposlenja čije stručne i druge radne sposobnosti najbolje odgovaraju potrebama naručitelja posredovanja.  Posredovanje prestaje ispunjenjem ugovorne obveze ili prekidom ugovorene suradnje DEVALA s naručiteljem posredovanja.

Postupak traženja kandidata

U postupku traženja kandidata DEVAL će primijeniti sve raspoložive načine traženja potencijalnih kandidata.

Profesionalni odabir

Na zahtjev naručitelja posredovanja u zapošljavanju DEVAL može organizirati i upućivanje tražitelja zaposlenja na procjenu psihofizičkih i zdravstvenih sposobnosti te organizirati druge provjere znanja i sposobnosti kandidata.

Nepristranost u odnosu tražitelja zaposlenja i naručitelja posredovanja

DEVAL će prikupljene podatke prezentirati naručitelju te naručitelj posredovanja samostalno donosi odluku o odabiru kandidata s kojim namjerava sklopiti ugovor o radu ili drugi oblik suradnje te hoće li sklopiti takav ugovor ili ne.

DEVAL ne učestvuje u sastavljanju i sklapanju ugovora o radu ili drugog oblika poslovne suradnje kandidata i naručitelja posredovanja niti tražitelj zaposlenja stječe pravo na zapošljavanje učešćem u selekcijskom postupku.

 

Naplata za usluge i troškovi

DEVAL, uslugu posredovanja u zapošljavanju, naplaćuje od naručitelja usluge. DEVAL ne naplaćuje svoje usluge od tražitelja zaposlenja niti od njega može primati nagradu za obavljeno posredovanje. Tražitelj zaposlenja ne snosi nikakve troškove liječničkih pregleda ili dodatnih testiranja.

Tražitelj zaposlenja samostalno snosi troškove dolaska na razgovore ili testiranja, osim ako nije drugačije unaprijed dogovoreno.

Prikupljanje, evidencija, obrada i dostava osobnih podatka

DEVAL tijekom postupaka prikuplja osobne i druge podatke te o njima vodi evidenciju, obrađuje ih i razmjenjuje s propisima ili ugovorom ovlaštenim osobama. Tražitelj zaposlenja slanjem osobnih podataka putem online formulara ili pismenih upitnika te potvrdom prihvaćanja uvjeta poslovanja, i uvjeta za obradu i raspolaganje osobnim podacima potvrđuje da je upoznat da DEVAL ima legetimni interes koristiti njegove osobne podatke u postupcima selekcije i odabira kandidata za zaposlenje te da njegove osobne podatke prosljeđuje zainteresiranim naručiteljima posredovanja u zapošljavanju, a u skladu sa Zakon o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenost, odredbama Uredbe o GDPR-u,  i drugim propisima. DEVAL je donio sve interne pravilnike i odluke o usklađenju sa odredbama GDPR-a te provodi kontinuiranu edukaciju djelatnika o važnosti zaštite osobnih podataka.

Osobni podaci koji se prikupljaju uključuju posebno: ime i prezime, datum rođenja, adresu prebivališta ili boravišta, OIB, zvanje, stručnu spremu, željenu visinu osobnog dohotka, radno iskustvo, ocjene rada, preporuke, osobne podatke utvrđene propisima o evidencijama u području rada, podatke o školovanju i određenim specijalističkim znanjima, o ugovornoj zabrani utakmice s prethodnim poslodavcem.

Tražitelj zaposlenja ima pravo na pristup i pravo na ispravak osobnih podataka putem elektroničke pošte: deval@deval.hr.  DEVAL će nakon 180 dana od dana prijema, brisati sve podatke o tražiteljima posla. U tom roku tražitelj posal nema pravo na brisanje podataka iz razloga što DEVAL ima Zakonsku obvezu predaje izveštaja na Ministarstvo rada.

Dokumentaciju o posredovanju DEVAL može dati na uvid samo naručitelju posredovanja, a tražitelju zaposlenja u dijelu koji se odnosi na njega.

Uskrata osobnog podatka, davanje netočnih osobnih podataka ili prešućivanje osobnih podataka može imati za posljedicu onemogućavanje pristupa određenim pogodnostima za tražitelja zaposlenja ili mogućnostima predviđenim i vezanim uz tražene podatke.


Komunikacija s tražiteljima zaposlenja

DEVAL komunicira s tražiteljima zaposlenja osobno u poslovnici, elektroničkim putem te putem raspoloživih telekomunikacijskih sredstava.